Legal Questions in English & Thai
คำถาม
  การฟ้องคดีเช็ค
ผมอยากทราบครับว่าการฟ้องคดี เช็ค ต้องทำอย่างไร เมื่อเช็คเด้ง แล้วอายุความเท่าไหร่ ขอบคุณครับ - กิตติ


คำตอบ

  สำหรับการฟ้องคดีอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับเช็ค อายุความการฟ้องต้องฟ้องภายใน 3 เดือนนับจากวัน ที่ที่ลงในเช็ค และผู้ฟ้องต้องทำการร้องทุกข์ภายใน 3 เดือนถ้าจะให้พนักงานอัยการดำเนินคดีให้
ส่วนการฟ้องคดีแพ่งในความผิดที่เกี่ยวกับเช็ค อายุความที่ผู้ทรงเช็คฟ้องผู้สลักหลัง และผู้สั่งจ่ายเช็คฟ้องไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงในเช็ค โดยทั่วไปควรทำหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ให้ชำระหนี้ก่อน ถ้าลูกหนี้ปฏิเสธผู้ทรงเช็คให้นำคดีดังกล่าวมาฟ้องต่อศาลภายในอายุความต่อไป
    จาก รักษิน พิณพัฒนะวงศ์    11 เม.ย. 2548 เวลา 16:26 น.