Legal Questions in English & Thai
คำถาม
  ขายสุราในปั๊มน้ำมันหลอด
เหตุเกิดที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เจ้าของปั๊มน้ำมันหลอด(ตามหมู่บ้าน) ที่เป็นเจ้าของร้านโชว์ห่วย ถูกเจ้าหน้าที่อำเภออ้างถึง พ.ร.บ.ห้ามจำหน่ายสุราในสถานบริการน้ำมันมาใช้ ห้ามการต่อใบอนุญาตการจำหน่ายสุรา หากต้องการขายน้ำมัน ขอความกระจ่างด้วยครับ - คนชนบท


คำตอบ

  ตามกฏกระทรวงเกี่ยวกับการจำหน่ายสุราในสถานที่บริการน้ำมัน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 กฏหมายห้ามไม่ให้ขายสุราในสถานศึกษา หรือ สถานีน้ำมันค่ะ และในกรณีของชนบท ปั๊มน้ำมันหลอดของคุณอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งจัดได้ว่าเป็นเป็นสถานที่บริการน้ำมันชนิดหนึ่ง ดังนั้นคุณไม่สามารถขายสุราในปั๊มน้ำมันหลอดได้ ถ้าคุณต้องการต่อใบอนุญาตในการขายน้ำมัน ต้องไม่ขายสุราค่ะ ส่วนเรื่องการขายแบบโชว์ห่วย ตามกฏหมายไม่ได้ห้ามค่ะ
    จาก อาภาวดี กาญจนรุจิวงศ์    15 ก.พ. 2549 เวลา 15:35 น.